Salgs- og leveringsbetingelser

1 Generelt
1.1 For alle Kattegat Teknik Aps’ tilbud, ordrebekræftelser, fakturaer og øvrige salgsdokumenter vedrørende salg og udlejning af produkter, reparationer, ydet service og udvikling m.v. (herefter Produkter) skal disse salgs- og leveringsbetingelser være gældende i det omfang, de ikke udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.
1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra Købers side, er ikke bindende for Kattegat Teknik medmindre Kattegat Teknik udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.


2 Tilbud/ordre
2.1 Aftaler mellem Køber og Kattegat Teknik anses først for indgået, når aftalen skriftligt er bekræftet af Kattegat Teknik fx ved en ordrebekræftelse. Tilbud fra Kattegat Teknik er gældende i 30 dage.


3 Betalingsbetingelser og ejendomsforbehold
3.1 Hvis intet andet er aftalt, er købesummen forfalden til betaling på den i fakturaen angivne forfaldsdag. Kattegat Teknik forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil købesummen med tillæg af renter og omkostninger er betalt.
3.2 Ved manglende rettidig betaling tilskrives renter fra forfaldsdagen, jf. punkt 3.1, af det til enhver tid skyldige beløb med en rente på 1,5% pr. påbegyndt måned. Kattegat Teknik er desuden berettiget til at opkræve et fast kompensationsbeløb på DKK 340,- ved Købers forsinkede betaling.
3.3 Køber kan ikke foretage modregning i købesummen for krav vedrørende andre retsforhold, og Køber kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.
3.4 Såfremt Køber ikke overholder betalingsforpligtelser overfor Kattegat Teknik, forbeholder Kattegat Teknik sig ret til at tilbage-holde yderligere leverancer og stoppe serviceringen af igangværende arbejde, indtil fuld betaling af samtlige tilgodehavender har fundet sted.
3.5 Såfremt køb sker på webshop med brug af betalingskort, vil Kattegat Teknik hæve det forfaldne beløb ved afsendelse af varen.


4 Levering
4.1 Levering sker ex-works Kattegat Teknik i Grenå (Incoterms 2020), medmindre andet er skriftligt aftalt i det konkrete tilfælde. Kan leveringen som følge af Købers forhold ikke gennemføres, henstår det købte for Købers regning og risiko hos Kattegat Teknik, som herefter er berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger mv. Leveringstiden for et Produkt regnes fra datoen for Ordrebekræftelsen. Uanset angivelse af leveringstid, er enhver leveringstid eller leveringsdato omtrentlig, som Kattegat Teknik vil bestræbe sig på at effektuere så præcist som muligt.
4.2 Enhver leveringstid gives dog med forbehold for strejke, lock-out og enhver art force majeure og alle øvrige omstændigheder udenfor Kattegat Tekniks kontrol, herunder også svigtende leverancer fra underleverandører. En eventuel overskridelse af leveringstiden giver ikke Køber ret til at annullere en ordre, nægte modtagelsen af det købte eller ret til erstatning. Det samme gælder forsinkelse med delleverance(r).
4.3 Ordret levering håndteres normalt af DHL Express med forventeligt max 3 dages leveringstid – dog med ovenstående forbehold.


5 Priser
5.1 Ethvert salg og levering sker til de priser, der er gældende på leveringstidspunktet, og som enten fremgår af Kattegat Tekniks ordrebekræftelse eller online ved køb i webshop. Tilbud og priser angivet i tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer er ekskl. moms og andre med leveringen forbundne offentlige skatter, afgifter, fragt, håndteringstillæg, gebyrer mv.
5.2 Kattegat Teknik tager forbehold for fejl i opgivne priser, trykfejl m.v. på webshop, tilbud mv.
5.3 Kattegat Teknik forbeholder sig ret til uden varsel at ændre priser som følge af ekstraordinære prisstigninger på råvarer, produkter, underleverandørpriser og stigninger i lønninger.
5.4 Kattegat Teknik er berettiget til at tillægge et fast tillæg på 6% af ordresummen, dog max. DKK 775, til dækning af håndteringsomkostninger til emballage, forsendelse mv.


6 Returvarer
6.1 Købte varer tages som udgangspunkt ikke retur. Produkter, der er hjemtaget på bestilling fra Køber eller specialfremstillede til Køber, modtages aldrig retur. Hvis et Produkt iht. en skriftlig aftale tages retur, krediteres købesummen med et fradrag på 20% af denne til dækning af omkostninger til registrering, administration og testning. Forsendelsesomkostninger betales af Køber. Eventuel om-pakning, ny-emballering eller reparation af returvarer sker for Købers regning, hvorfor sådanne forhold vil medføre et højere fradrag i tilbagebetalingsbeløbet.


7 Mangler og ansvar
7.1 Køber er forpligtet til at undersøge leverede Produkter straks og inden 7 dage efter modtagelsen. Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved leverede Produkter, såfremt Køber ikke giver meddelelse herom til Kattegat Teknik straks efter, at Køber har opdaget eller burde have opdaget manglen. Køber mister under alle omstændigheder retten til at påberåbe sig mangler ved leverede Produkter, såfremt Køber ikke giver meddelelse til Kattegat Teknik herom inden 6 måneder fra leveringsdagen.
7.2 Såfremt det dokumenteres, at de af Kattegat Teknik leverede produkt/ydelser var mangelfulde på leveringstidspunktet, har Kattegat Teknik ret til inden rimelig tid at afhjælpe mangler ved at foretage reparation eller omlevering efter eget valg.
7.3 Produkter, der returneres til Kattegat Teknik med henblik på mangeludbedring, fremsendes for Købers regning og risiko. Såfremt udbedring ønskes af Køber hos denne og Kattegat Teknik er villig hertil, afholder Køber alle omkostninger i forbindelse hermed.
7.4 Køber kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende end ovennævnte. Køber kan således ikke hæve handlen eller kræve erstatning, med mindre der foreligger mangler som skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Kattegat Teknik.
7.5 Kattegat Teknik påtager sig intet ansvar for ydelser eller produkter, produceret efter Købers anvisning, herunder efter Købers tegninger eller tegninger godkendt af Køber. 7.6 Kattegat Tekniks forpligtelser dækker ikke mangler opstået som følge af naturligt slid, usædvanlig brug eller overbelastning, mangelfuld pasning eller fejlbetjening mv. Kattegat Tekniks forpligtelser dækker endvidere ikke mangler opstået på Produkter, der direkte eller indirekte anvendes til race eller monteres i et køretøj, der helt eller delvist anvendes til race, eller anvendes på enhver anden måde end det er beregnet til. Ændringer foretaget af Produkter uden Kattegat Tekniks skriftlige godkendelse, reparationer eller justeringer udført af andre end Kattegat Tekniks personale er ligeledes ikke dækket.
7.7 Ved køb af brugte Produkter påtager Kattegat Teknik sig intet ansvar medmindre andet er skriftligt aftalt.
7.8 Vejledninger og anvisninger fra Kattegat Teknik direkte eller via webshop og/eller hjemmeside er ikke rådgivning, men udelukkende en uforbindende service, hvorfor Kattegat Teknik intet ansvar har for rigtigheden af sådanne vejledninger og anvisninger.
7.9 Kattegat Tekniks erstatningsansvar for mangler ved de leverede Produkter er begrænset til den fakturerede pris på de mangelfulde Produkter. Kattegat Teknik er endvidere i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, omkostninger til advokater og andre rådgivere, meromkostninger ved udsendelse af medarbejdere, tilbagekaldelse, fejlsøgning, undersøgelser, analyser eller transport af det mangelfulde Produkt og andre økonomiske konsekvenstab.


8 Produktansvar
8.1 Kattegat Teknik er erstatningsansvarlig for skade, som de af Kattegat Teknik leverede Produkter forårsager på andet end selve det leverede Produkt i henhold til dansk rets almindelige regler om produktansvar. Kattegat Teknik er i intet tilfælde (medmindre dette fremgår af ufravigelige regler i lov om produktansvar) erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, omkostninger til advokater og andre rådgivere og andre økonomiske konsekvenstab. Såfremt Kattegat Tekniks Produkt er indarbejdet i eller sammenføjet med et andet produkt, er Kattegat Teknik i intet tilfælde erstatningsansvarlig for meromkostninger ved udsendelse af medarbejdere til tilbagekaldelse, fejlsøgning, undersøgelse, analyser eller transport af det defekte Produkt.


9 Ansvarsbegrænsning
9.1 Kattegat Tekniks erstatningsansvar over for tredjemand herunder overfor Køber og andre medkontrahenter er begrænset på samme måde som anført ovenfor i punkt 81. og kan i øvrigt i intet tilfælde overstige DKK 1.000.000 pr. skadebegivenhed og kan endvidere i intet tilfælde overstige DKK 2.000.000 pr. kalenderår.
9.2 Kattegat Teknik fraskriver sig endvidere specifikt alt ansvar for håndtering, herunder løft, optrækning, aflæsning, transport mv. af tredjemands materiel såvel udenfor som på Kattegat Tekniks ejendom, hvorfor disse opfordres til selv at sikre sig en all-risk/kaskoforsikring, der dækker skader i nævnte situation.
9.3 Kattegat Teknik fraskriver sig endelig specifikt alt ansvar for varmt arbejde herunder svejsearbejde og lignende, af og på tredjemands materiel såvel udenfor som på Kattegat Tekniks ejendom, hvorfor disse opfordres til selv at sikre sig en all-risk/kaskoforsikring, der dækker skader i nævnte situation.


10 Forbrugerkøb
10.1 Følgende bestemmelser er alene gældende for private personers køb, herunder ved køb på Kattegat Tekniks webshop, hvor det købte skal tjene til personligt brug. Køb under et CVR.nr. anses aldrig som et forbrugerkøb.
10.2 Alle priser på webshoppen er angivet i danske kroner inklusive moms med prisen eksklusive moms i parentes. Pris, eventuelle gebyrer og den samlede købesum, fremgår altid af ordrebekræftelsen.
10.3 Der ydes 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, der omfatter fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved Produktets normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamationer skal meddeles til Kattegat Teknik inden for rimelig tid.
10.4 For privatkunder, der handler i Kattegat Tekniks webshop, men ikke i den fysiske butik, er der 14 dages returret. Returretten løber fra den dag, hvor Produktet modtages. Kattegat Teknik tilbagebetaler pengene inden 14 dage efter modtagelsen af returvaren. Returforsendelse sker altid for Købers regning. Kattegat Teknik gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som blev benyttede ved den oprindelige transaktion.
10.5 Køber hæfter selv for en eventuel forringelse af Produktets værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendig for at fastslå Produktets art, egenskaber og den måde, det fungerer på. Dvs. Produktet må besigtiges og håndteres med sædvanlig omhu og på samme måde, som man i almindelighed vil have fået lov til i en forretning, uden at det påvirker værdien af Produktet. Håndtering eller inspektion af Produktet herudover må forventes at resultere i en værdiforringelse, som Kattegat Teknik er berettiget til at fratrække ved tilbagebetalingen.
10.6 Ingen personlige oplysninger, der registreres hos Kattegat Teknik, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelig for tredjemand. I forbindelse med elektronisk betaling via Kattegat Teknik’ webshop benyttes en sikker, krypteret og NETS-godkendt metode. Under et køb indsamles data om navn, adresse, e-mail mv. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren.

Informationerne transmitters og lagres elektronisk i ukrypteret form og gemmes i 5 år. Som registreret har Køber altid mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret.


11 Uoverensstemmelse
11.1 Enhver uoverensstemmelse og ethvert krav, som måtte udspringe af en samhandel, en aftale eller på anden må opstå mellem Kattegat Teknik Aps og en anden part, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Aarhus.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi vil gerne høre fra dig! Du er altid velkommen til at tage kontakt og få en helt uforpligtende snak om, hvad vi kan hjælpe dig med.